Школа постоји 121 годину. Настава се одвија у матичној школи и 11 издвојених одељења: Коњину, Клајићу, Гргуровцу, Поповцу, Г. Врановцу, Новом Селу, Голом Риду, Новој Тополи, Гегљи, Горњој Липовици и Доњој Липовици.

Зграда матичне школе је новијег датума. Направљена је од тврдог материјала. Изграђена је 50-их година прошлог века. Пре 17 година стара зграда је потпуно реновирана и стављена у функцију.

Данас зграда матичне школе има 17 учионица, 5 кабинета, библиотеку, 4 мокра чвора, фискултурну салу, канцеларије за директора, наставнике, благајника, секретара, помоћника директора, педагога, логопеда, кухињу и котларницу.

У марту 2002. године формиран је кабинет за информатику од донација: 6 компјутера од УНДП-а, 1 компјутер од родитеља и ученика, а 3 је купљен од сопствених средстава. , Ове школске године кабинет информатике је опремљен са 15 рaчунара из донација (Pentium II i Pentium III), 1 рачунар (Pentium IV) који је купила школа, два штампача, 1 скенер, а прикључен је на Интернет мрежу.

Обезбеђено је стручно лице за извођење наставе и тиме је школа испунила све услове прописане од стране Министарства које јој је дало дозволу за извођење изборног програма Информатика и рачунарство. Настава се изводи у V, VII и VIII разреду.

Школа броји 834 ученика од првог до осмог разреда. У матичној школи наставу похађа 690 ученик а у издвојеним одељењима 144. У 5. разреду ове године уписано је 115 ученика.

Планирање и програмирање наставних предмета, изборних предмета и факултативних активности је извршено по следећем моделу: ,

НАСТАВНЕ ТЕМЕ, САДРЖАЈИ, АКТИВНОСТИ, ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ, НАСТАВНА СРЕДСТВА, ПРАЋЕЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ

Школа поседује велико школско двориште са великим парком и изграђеним теренима за фудбал, кошарку и рукомет. Током школске 2007/2008. год. настава ће се одвијати у објекту матичне школе и издвојеним објектима.