Струч­ни ак­тив за раз­вој­но пла­ни­ра­ње

Чланови тима:

 1. Небојша Ђорђевић, директор школе
 2. Александра Јовановић, помоћник директора, психолог
 3. Бојана Филиповић, педагог
 4. Сања Тодоровић, психолог
 5. Љиљана Михајловић Марковић, наставник енглеског језика
 6. Јелена Трајковић, наставник ликовне културе
 7. Слађана Ристић, учитељ
 8. Парламент
 9. Савет родитеља
 10. Представник општине Лебане

Координатор тима: Слађана Ристић

Струч­ни ак­тив за раз­вој школ­ског про­гра­ма

Чланови тима:

 1. Александра Јовановић – помоћник директора, психолог
 2. Сања Тодоровић – психолог
 3. Бојана Филиповић – педагог
 4. Слађана Здравковић, учитељ
 5. Цветковић Саша, наставник математике
 6. Цветковић Душан, наставник физичког васпитања
 7. Васиљевић Емилија, наставник српског језика
 8. Јелена Јовић, наставник математике
 9. Дејан Цветковић, наставник информатике

Координатор тима: Цветковић Душан

Тим за ин­клу­зив­но обра­зо­ва­ње

Чланови Тима:

 1. Небојша Ђорђевић, директор школе
 2. Александра Јовановић, помоћник директора, психолог
 3. Бојана Филиповић, педагог
 4. Сања Тодоровић, психолог
 5. Биљана Анђелковић, наставник историје
 6. Наташа Михајловић, учитељ
 7. ОС по потреби
 8. Иван Рамић, педагошки асистент
 9. Родитељ, Лидија Варајић

Координатор тима: Сања Тодоровић

Тим за за­шти­ту од дис­кри­ми­на­ци­је, на­си­ља, зло­ста­вља­ња и за­не­ма­ри­ва­ња

Чланови тима:

 1. Небојша Ђорђевић, директор школе
 2. Маријана Митровић, секретар школе
 3. Јовановић Александра, помоћник директора, психолог
 4. Сања Тодоровић, психолог
 5. Бојана Филиповић, педагог
 6. Богдановић Весна, наставник разредне наставе
 7. Марко Цакић, наставник физичког васпитања
 8. Павловић Бојан, наставник географије
 9. Мирјана Цветковић, наставник руског језика
 10. Рамић Иван, педагошки асистент
 11. Драгана Вукадиновић, родитељ
 12. Саша Јовић, родитељ
 13. Љиљана Михајловић Марковић, родитељ
 14. Представник Општине Лебане
 15. Представник Општине Лебане
 16. Представник Општине Лебане

Координатор тима: Бојана Филиповић

Тим за са­мо­вред­но­ва­ње ра­да Шко­ле

 1. Небојша Ђорђевић – директор школе
 2. Маријана Митровић – правник
 3. Александра Јовановић – помоћник директора, психолог
 4. Сања Тодоровић – психолог
 5. Бојана Филиповић – педагог
 6. Представник Општине Лебане
 7. Златко Недељковић, представник Савета родитеља
 8. Ива Ристановић, представник Ученичког парламента
 9. Љубинка Богдановић, учитељ
 10. Емилија Васиљевић, наставник српског језика
 11. Ивана Шошкић, наставник енглеског језика
 12. Биљана Анђелковић, наставник историје
 13. Марија Пауновић, наставник математике
 14. Елида Станојевић, наставник ликовне културе
 15. Дејан Цветковић, наставник информатике
 16. Јасмина Стојилковић, наставник техничког образовања
 17. Драган Величковић, наставник физике
 18. Бисерка Тасић, наставник биологије
 19. Весна Дојчиновић, наставник хемије
 20. Хранислав Јанковић, наставник физичког васпитања

Координатор: Емилија Васиљевић

Тим за про­фе­си­о­нал­ну ори­јен­та­ци­ју

Чланови тима:

 1. Небојша Ђорђевић, директор школе
 2. Александра Јовановић, помоћник директора, психолог
 3. Сања Тодоровић, психолог
 4. Бојана Филиповић, педагог
 5. Ивана Шошкић, наставник енглеског језика
 6. Дејан Цветковић, наставник информатике
 7. Светлана Стојановић, наставник ТиТ
 8. Татјана Милановић, наставник енглеског језика
 9. Надежда Николић, наставник српског језика
 10. Јасмина Стојилковић, наставник ТиТ

Координатор: Ивана Шошкић

Тим за струч­но уса­вр­ша­ва­ње

Чланови тима:

 1. Небојша Ђорђевић, директор школе
 2. Александра Јовановић, помоћник директора, психолог
 3. Сања Тодоровић, психолог
 4. Бојана Филиповић, педагог
 5. Љубинка Богдановић, учитељ
 6. Слађана Ристић, учитељ
 7. Наташа Михајловић, учитељ
 8. Данијела Антић, учитељ
 9. Биљана Анђелковић, наставник историје
 10. Драган Величковић, наставник физике
 11. Ивана Шошкић, наставник енглеског језика
 12. Татјана Милановић, наставник енглеског језика
 13. Емилија Васиљевић, наставник српског језика
 14. Марија Пауновић, наставник математике
 15. Елида Станојевић, наставник ликовне културе
 16. Дејан Цветковић, наставник информатике
 17. Јасмина Стојилковић, наставник ТиТ
 18. Бисерка Тасић, наставник биологије
 19. Весна Дојчиновић, наставник хемије
 20. Хранислав Јанковић, наставник физичког васпитања

Координатор: Наташа Михајловић

Тим за обез­бе­ђи­ва­ње ква­ли­те­та и раз­вој Шко­ле

Чланови тима:

 1. Небојша Ђорђевић – директор школе
 2. Александра Јовановић – помоћник директора, психолог
 3. Сања Тодоровић – психолог
 4. Бојана Филиповић – педагог
 5. Љубинка Богдановић, учитељ
 6. Емилија Васиљевић, наставник српског језика
 7. Ивана Шошкић, наставник енглеског језика
 8. Биљана Анђелковић, наставник историје
 9. Марија Пауновић, наставник математике
 10. Елида Станојевић, наставник ликовне културе
 11. Дејан Цветковић, наставник информатике
 12. Јасмина Стојилковић, наставник ТиТ
 13. Драган Величковић, наставник физике
 14. Бисерка Тасић, наставник биологије
 15. Весна Дојчиновић, наставник хемије
 16. Хранислав Јанковић, наставник физичког васпитања
 17. Представник Општине Лебане

Координатор: Биљана Анђелковић

Тим за међупредметне компетенције и предузетништво

Чланови:

 1. Небојша Ђорђевић – директор школе
 2. Александра Јовановић – помоћник директора, психолог
 3. Сања Тодоровић – психолог
 4. Бојана Филиповић – педагог
 5. Љиљана Михајловић Марковић, наставник енглеског језика
 6. Ђорђевић Иван, наставник српског језика
 7. Светлана Стојановић, наставник ТиТ
 8. Слободан Миленовић, учитељ
 9. Слађана Ристић, учитељ
 10. Јелена Митић, наставник француског језика

Координатор: Љиљана Михајловић Марковић

Тим за остваривање угледних/огледних часова

Чланови: Александра Јовановић, Сања Тодоровић, Бојана Филиповић, Цветковић Душан, Јасмина Стојилковић, Љубинка Богдановић, Драган Марковић, Виолета Јанковић, Маја Јововић, Координатор:Иван Ђорђевић.

Тим за естетско уређење школе – Чланови: Јелена Трајковић, Марија Цветковић, Слађана Миленовић, Весна Богдановић, Милица Цакић Ристић, Координатор: Елида Станојевић.

Тим за промоцију и маркетинг школе – Чланови Тима: директор, стручна слижба, Елида Станојевић, Иван Ђорђевић, Милица Цакић Ристић, Координатор: Милица Цакић Ристић

 Тим за завршни испит– директор, секретар, стручна служба, Координатор: Александра Јовановић.